Post-Apocalypsis
National Exhibition
Prague Quadriennial
2015