Emocjonalna pogoda miejska

warsztat / aktywizm medialny / ekologia mediów
Emocjonalna pogoda miejska

Warsztat składać się będzie z dwóch części – 1) dyskusyjnej/przygotowawczej i 2) działań w przestrzeni miejskiej.

1) W czasie pierwszej części podejmiemy próbę eksperymentalnego spojrzenia na przestrzeń miejską z perspektywy ekologii słyszenia, ekologii komunikacji, ekologii mediów, „estetyki kultury smogu”(J. Parikka) oraz koncepcji Antropocenu. Zgodnie z tymi wszystkimi dyskursami funkcjonujemy w bezpośredniej i ścisłej relacji do techno-naturalnego środowiska kształtowanego z jednej strony przez zmienne zjawiska pogodowo-przyrodnicze, z drugiej – przez ludzką cywilizacyjną aktywność. W taki oto sposób kształtowane są miejskie mikrosfery, będące wypadkową ludzkich i poza-ludzkich działań.

Na warsztacie zanalizujemy zatem alternatywną mapę miasta, w której mediami stają się takie sfery jak powietrze i fotochemiczny smog kształtujące strategie mikropercepcji i charakterystykę emocjonalnej pogody. Badaniu poddane zostane systemy komunikacji i metody ich odzyskiwania dla potrzeb prywatnych mieszkańców. Dyskutować będziemy o strategiach słyszenia i katatonicznych stanach audialnych – paraliżujących międzyludzką aktywność.

2) W części drugiej zaproponujemy uczestnikom ćwiczenia – mające formę mikrointerwencji w transmisyjną naturę medialnej komunikacji w mieście. Posługiwać będziemy się takimi narzędziami jak rejestratory dźwięku i partyzanckie nadajniki radiowe (DIY guerilla radio transmitters).

Opis warsztatu: część w mieście

Zajmiemy się tworzeniem transmisyjnych sytuacji (aktualizując sytuacjonistyczne strategie), które stworzą alternatywną warstwę audialną w mieście. Celem alternatywnych transmisji jest z jednej strony zwrócenie uwagi na ciągły stan kryzysu, w którym funkcjonuje współczesna cywilizacja (McKenzie Wark), z drugiej próba „odzyskania” medium radia, które transmituje i komunikuje indywidualne afekty, emocje, stany.

Radiowa audiosfera – choć niesłyszalna bez technologicznego interfejsu – tworzy jeden z urbanistycznych landscapów. Partyzanckie nadajniki pozwalają modyfikować zastaną strukturę transmisyjną przestrzeni miasta.

prowadzenie warsztatu: dr Agnieszka Jelewska / dr Michał Krawczak

Instytut Teatralny / Warszawa / 14-15 listopad 2014

warsztat jest częścią programu „Shared Space: Music, Weather, Politics 2013-1016”