środowiska negocjowane

grant / badania transdyscyplinarne / studia enwironmentalne
środowiska negocjowane

ŚRODOWISKA NEGOCJOWANE: nowe praktyki humanistyczne w badaniach transdyscyplinarnych.

Głównym celem projektu jest integracja badań wywodzących się z myśli humanistycznej i dyskursów środowiskowych oraz nowych praktyk artystycznych sytuujących się w ramach wyznaczonych zagadnień enwironmetalnych, w celu zaprojektowania i przetestowania w grupach roboczych nowatorskiego podejścia poznawczego do najnowszej problematyki interrelacji człowiek-środowisko. Tym samym chodzi o zespołowe wytworzenie transdyscyplinarnych metod badawczych służących ponownemu sformułowaniu możliwych perspektyw spojrzenia na problemy środowiskowe, w które uwikłany jest współczesny człowiek w sytuacji naukowego projektowania i technologicznego przyspieszenia. 

Projekt podejmuje trzy ogólnie opisane obszary badawcze:

1) Obszar pierwszy dotyczy konsekwencji i pytań kształtujących się w ramach dyskutowanej obecnie koncepcji Antropocenu, jako nazwy nowej ery geologicznej, w czasie której człowiek przekształca zasoby planetarne dokonując ich głębokich transformacji. 

2) Drugi to hipoteza biofilii i jej technologiczne mediacje, a więc projektowanie nowych sztucznych środowisk i badania nad inteligencją ambientalną, które transfigurują relacje człowiek-otoczenie. 

3) Trzeci to problematyka zorganizowana wokół multidyscyplinarnego ekologicznego, technokulturowego i biologicznego rozumienia afektywnych sieci podmiotów ludzkich i pozaludzkich. 

Obszary te są jednocześnie koncepcjami, które nie mieszczą się w ramach jednej dyscypliny, zawierają w sobie też elementy spekulatywne, a więc są wciąż otwarte na testy i wyniki naukowych procedur. Takie ustawienie problematyki pozwala uniknąć kolonizacyjnych praktyk. Wyznaczone koncepcje dają jednocześnie szansę dialogu i negocjacji w przestrzeni poza dyscyplinami, na gruncie debat akademickich i działań praktycznych w seminaryjnych grupach. Ponieważ zagadnienia, podejmowane w projekcie, mają szeroki zakres merytoryczny, celem seminariów będzie nie tyle dostarczenie bezpośrednich rozwiązań (co w tak krótkim czasie i szerokim zakresie byłoby niemożliwe), ale raczej wypracowanie nowych sposobów nawiązywania transdyscyplinarnych możliwości konstruowania dyskursów partycypacyjnych na przykładzie wybranych zagadnień. Chodzi też o wyrobienie umiejętności formułowania problemów na styku dyscyplin; o  stawianie adekwatnych, wobec problemów współczesnej relacji człowiek-środowisko, pytań; o umiejętne przeprowadzanie transdyplinarnego namysłu krytycznego nad systemami polityczno-ekonomicznymi sterującymi ryzykiem, globalnym stresem i poczuciem środowiskowej apokalipsy oraz afektywnej, sytuacyjnej komunikacji pomiędzy czynnikami ludzkimi i nieludzkimi w ramach technologicznie mediowanych środowisk.

Integralną częścią projektu będą spotkania warsztatowo-seminaryjne realizowane w  transdyscyplinarnej grupie 15 młodych badaczy (do 35 roku życia). Grupa zostanie wyłoniona spośród osób, które odpowiedzą na open call i wyrażą chęć uczestniczenia w  projekcie. Kryteriami oceny przy wyborze uczestników będą posiadane przez nich kompetencje naukowe i/lub artystyczne (grupa składać się będzie z przedstawicieli różnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych, a także artystów) oraz chęć nawiązania transdyscyplinarnego dialogu. Wobór dokonany zostanie na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Zaplanowano pięć spotkań grupy roboczej, każde spotkanie składać się będzie z tematycznego warsztatu praktycznego oraz seminarium. Warsztaty przeprowadzone zostaną przez prof UAM dr hab. Agnieszkę Jelewską, dra Michała Krawczaka oraz trzech badaczy z Polski z zakresu nauk o klimacie, kognitywistyki oraz genetyki i biotechnologii.

Warsztaty dotyczyć będą takich szczegółowych zagadnień jak: inteligencja ambientalna, neurokognitywistyka, bio-informatyka, genetyka, Antropocen, klimatologia, ekologia słyszenia, studia enwironmentalne, praktyki transdyscyplinarne i odbywać się będą w laboratoriach naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Dodatkową częścią będą trzy webinaria prowadzone przez zagranicznych ekspertów. Celem webinariów jest poszerzenie perspektywy badawczej grupy roboczej o wieloletnie doświadczenia praktyczno-teoretyczne uznanych autorytetów.

grant z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 0014/NPRH4/Hb2/83/2016

kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Agnieszka Jelewska / dr Michał Krawczak

pobierz: Środowiska negocjowane open call