07/01/19

MEDIATED ENVIRONMENTS: open call

grant / zespół badawczy / open call
MEDIATED ENVIRONMENTS: open call

Zapraszamy młodych badaczy różnych dyscyplin oraz artystów do zgłoszenia swojego udziału w projekcie naukowym Środowiska Negocjowane realizowanym w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przez Humanities /Art /Technology Research Center (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) pod kierunkiem prof. UAM Agnieszki Jelewskiej oraz dra Michała Krawczaka. 

Głównym celem projektu jest integracja badań wywodzących się z myśli humanistycznej i dyskursów środowiskowych oraz nowych praktyk artystycznych sytuujących się w ramach wyznaczonych zagadnień enwironmetalnych, w celu zaprojektowania i przetestowania w grupach roboczych nowatorskiego podejścia poznawczego do najnowszej problematyki interrelacji człowiek-środowisko. Tym samym chodzi o zespołowe wytworzenie transdyscyplinarnych metod badawczych służących ponownemu sformułowaniu perspektywy spojrzenia na problemy środowiskowe, w które uwikłany jest współczesny człowiek w sytuacji naukowego projektowania i technologicznego przyspieszenia. 

Integralną częścią projektu będą spotkania warsztatowo-seminaryjne realizowane w  transdyscyplinarnej grupie 15 młodych badaczy (do 35 roku życia). Grupa zostanie wyłoniona spośród osób, które odpowiedzą na open-call i wyrażą chęć uczestniczenia w  projekcie. Kryteriami oceny przy wyborze uczestników będą posiadane przez nich kompetencje naukowe i/lub artystyczne (grupa składać się będzie z przedstawicieli różnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych, a także artystów) oraz chęć nawiązania transdyscyplinarnego dialogu. Wybór dokonany zostanie na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Zaplanowano pięć spotkań grupy roboczej, każde spotkanie składać się będzie z tematycznego warsztatu praktycznego oraz seminarium. Warsztaty przeprowadzone zostaną przez prof UAM dr hab. Agnieszkę Jelewską, dra Michała Krawczaka oraz trzech badaczy z Polski z zakresu nauk o klimacie, kognitywistyki oraz genetyki i biotechnologii. Warsztaty dotyczyć będą takich szczegółowych zagadnień jak: inteligencja ambientalna, neurokognitywistyka, bio-informatyka, genetyka, Antropocen, klimatologia, ekologia słyszenia, studia enwironmentalne, praktyki transdyscyplinarne i odbywać się będą w laboratoriach naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestnicy projektu będą mieli status wykonawcy grantu, wyniki prac zespołu publikowane będą na dedykowanej projektowi stronie internetowej. W ramach realizacji projektu przewidziane jest także powstanie książki zbiorowej, w której będą mogły znaleźć się wybrane artykuły. 

Dodatkową częścią będą trzy webinaria prowadzone przez zagranicznych ekspertów. Celem webinariów jest poszerzenie perspektywy badawczej grupy roboczej o wieloletnie doświadczenia praktyczno-teoretyczne uznanych autorytetów (webinaria prowadzone będą w języku angielskim).

Zaplanowane jest minimum 5 (2-3 dniowych) zjazdów w 2019 roku (terminy poszczególnych spotkań ustalone zostaną z uczestnikami grupy roboczej). 

Za udział w projekcie uczestnicy otrzymają wynagrodzenie w kwocie: 3000 zł brutto (na podstawie umowy).

Nie przewiduje się zwrotów kosztów dojazdów ani pokrycia kosztów noclegów.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: michal.krawczak@amu.edu.pl do 25.01.2019 roku.

pobierz open call (plik pdf) Środowiska negocjowane open call